• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Benedykta, Kariny i Olgi
sobota, 11 lipca 2020
Wałbrzych
06.04.2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością do 18 roku życia.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek od 26 marca przez kolejne 14 dni przysługuje na dziecko:
1. legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo 
2. z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub 
3. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
4. oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z ZUS?
Aby otrzymać zasiłek należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest dostępne na stronie ZUS.
Oświadczenie jest także wnioskiem o zasiłek. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS.
Ważne!
Bez złożenia oświadczenia, nie otrzymamy zasiłku.
„Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres. Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy” – informuje ZUS.
Ważne!
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze 14 dni łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, którymi się zajmują. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi 
z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS dostępna na stronie ZUS.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni w KRUS rolnicy, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek opiekuńczy od 31 marca 2020 r. przez 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:
5. legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo 
6. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
7. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
8. oraz na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł.
Zasiłek przyznawany jest na wniosek, dostępny na stronie KRUS.

Ustawodawca zastrzega także, że możliwe jest, aby w drodze rozporządzenia, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużyć jeszcze okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter