• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Emila, Neleny i Romy
wtorek, 22 maja 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
28.12.2015
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
dla mieszkańców Wałbrzycha

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) Miasto Wałbrzych realizuje od
1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).
W Wałbrzychu od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych w następujących miejscach:

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką

Dzień

Godzina

Lokalizacja punktu

od poniedziałku do piątku

1300-1700

ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

- parter (adwokat)

tel. 74/666-63-99

900-1300

ul. Kopernika 2,

58-300 Wałbrzych

pok. 16 (radca prawny)

tel. 74/665-52-53

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo- Szkoleniowe w Jedlinie-Zdroju

Poniedziałek, wtorek

800-1300

Od środy do piątku

900-1300

ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

-parter (radca prawny/adwokat)

tel. 74/666-63-99

Poniedziałek, wtorek

1300-1800

Od środy do piątku

od 1300-1700

ul. Kopernika 2

58-300 Wałbrzych

pok. 16 (adwokat/ radca prawny)

tel. 74/665-52-53

Poniedziałek,wtorek

1200-1700

Od środy do piątku

1200-1600

ul. Hirszfelda 4

58-309 Wałbrzych

tel. 74/666-10-21

- parter (adwokat/ radca prawny

Do kogo skierowana jest bezpłatna pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że do darmowej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, 
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji 
 • o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 
 • osoby, które ukończyły 65 lat, 
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 • kombatanci i osoby represjonowane posiadające stosowne zaświadczenia wydane przez Urząd ds Kombatantów, 
 • weterani i weterani poszkodowani posiadający ważną legitymację, 
 • zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • które są w ciąży

Na czym polega pomoc prawna?

 • na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
 • na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, 
 • na pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • na sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana będzie w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter