• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty i Piotra
sobota, 18 stycznia 2020
Wałbrzych
28.12.2015
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących w Wałbrzychu w 2020 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) Miasto Wałbrzych realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz od 1 stycznia 2019 r. również na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie*.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 •  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 •  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 •  przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
 •  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 •  nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. 

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Na terenie Wałbrzycha od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w następujących miejscach:

Lokalizacja punktu

Dni i Godziny

Podmiot prowadzący

ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

- parter

tel. 74 66 66 399

od poniedziałku do piątku

730-1130

Punkt NPO**

adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie

Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

od poniedziałku do piątku

1130-1530

Punkt NPP ***

adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką

ul. Kopernika 2,

58-300 Wałbrzych

pok. 16

tel. 74 66 55 253

od poniedziałku do piątku

900-1300

Punkt NPP

radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

poniedziałek

1300-1800

od wtorku do piątku

1300-1700

Punkt NPO

adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie

Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

ul. Hirszfelda 4

58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 10 21

poniedziałek

1200-1700

od wtorku do piątku

1200-1600

Punkt NPO

adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie

Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

Zgłoszenie terminu wizyty pod numerem telefonu 74 6655197.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Wałbrzycha, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, w miejscu zamieszkania. Osoby te, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie* wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie.

Osoba uprawniona, doświadczająca trudności w komunikowaniu się posiada możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:

 • e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
 • fax: 74 / 64 88 506
 • tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-197
 • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W przypadku gdy problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, mieszkańcy Wałbrzycha mają również możliwość uzyskania stosownej pomocy na przedstawionej poniżej liście jednostek  nieodpłatnego poradnictwa:

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter