• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
niedziela, 20 września 2020
Rewitalizacja – konsultacje społeczne
17.02.2016
Rewitalizacja – konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Prezydent miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wałbrzychu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha.

Konsultacje przeprowadzone będą:
w okresie od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. w formie:

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu:
01.03.2016 r. od  godziny 15:00 do godziny 17:00  w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu;
15.03.2016 r. od  godziny 15:00 do godziny 17:00  w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

2. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w:
a) Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro (budynek z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
b) Biurze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, kierownik Biura - pok. 207 oraz pok. 206, II piętro (budynek z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w:
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem www.um.walbrzych.pl

Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych;
c) osobiście do Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220 II piętro, w godzinach pracy Biura, tj.:
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 24 lutego 2016 r.:
a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem www.um.walbrzych.pl;
b) w Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220 II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w godzinach pracy Biura, tj.
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu przed dniem 24 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r.,
b) niepodpisane imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji),
d) nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha.

_______________
[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
f) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
h) organy władzy publicznej;
i)  podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter