• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera
piątek, 5 czerwca 2020
Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY – PROGRAM RZĄDOWY

Zadanie polegające na przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz 1832 ,2161).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018r. dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. karty plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

W sytuacji, w której karta tradycyjna była wydana przed 31 grudniem 2017r. można ubiegać się o wydanie drugiej karty w formie elektronicznej bezpłatnie do dnia 31 grudnia 2019.

Uprawnienia wynikające z ustawy przyznawane są na wniosek uprawnionego członka rodziny. Organem uprawnionym do przyznania świadczeń zgodnie z art.9 ustawy jest wójt (prezydent, burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
B) szkole wyższej – do końca roku akademickiego– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4; od dnia 1 stycznia 2019r. do 30 września roku akademickiego.:
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej .
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu zawiera wskazanie czy dotyczy przyznania Karty czy wydanie duplikatu oraz dane wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny,wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454 , poz.2449).

Rejestracja wniosków odbywa się poprzez ogólnopolski system informatyczny Karty Dużej Rodziny. Po odbiór karty należy zgłosić się po otrzymaniu informacji za pomocą SMS do Biura Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz.7.30- 15.30; wtorek 7.30-16.30; piątek 7.30-14.30 (Pl. Magistracki 1, I p. pok.11).

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wykaz partnerów Programu Karty Dużej Rodziny oferujących zniżki z tytułu posiadania KDR widnieje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które nadzoruje realizację zadania zleconego.

Co zrobić w przypadku zagubienia karty lub złożenia wniosku o wydanie drugiej formy karty po 1 stycznia 2018r.?

Aby otrzymać duplikat karty należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – Biura Zdrowia i Spraw Społecznych. Duplikat wydawany jest za opłatą, 9,40 zł. Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Gminy:
PKO BANK POLSKI S.A numer 93 1020 3668 0000 5402 0430 1990
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Ważne: po 1 stycznia 2018r. za wydanie drugiej formy karty (jeżeli nie wystąpiono z wnioskiem o jednoczesne wydanie dwóch form karty ) - pobiera się opłatę w wysokości 9,21 zł.

Wniosek i załączniki do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie;

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ - aplikacja umożliwiająca korzystanie z karty w formie elektronicznej (mKDR) oraz informacja o możliwości składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Emp@tia.

Aktualizacja na dzień 28 marca 2018 r.

Przykład  klauzuli informacyjnej - KDR

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter