• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Joachima, Kiry i Maurycego
środa, 20 marca 2019
Wałbrzyski Budżet Obywatelski 2020

Uchwała Nr V/46/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn .zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami miasta Wałbrzycha konsultacje społeczne zwane dalej konsultacjami, dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Wałbrzych na rok 2020, zwane dalej Wałbrzyskim Budżetem Obywatelskim (WBO).
2. Przedmiotem konsultacji są projekty zadań zgłoszone do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
§ 2. Celem konsultacji jest:
1) złożenie przez mieszkańców Wałbrzycha projektów zadań do WBO na rok 2020,
2) dokonanie przez mieszkańców Wałbrzycha wyboru projektów do realizacji w 2020 roku w ramach WBO, poprzez głosowanie, spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
§ 3. Regulamin Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter