Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego z Zakresu Wspierania Działań na Rzecz Integracji Seniorów

Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego z Zakresu Wspierania Działań na Rzecz Integracji Seniorów

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz integracji seniorów (dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność), przewidzianego do realizacji w 2024 roku