Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

„Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”

1. Geneza projektu:
Na terenie miasta Wałbrzycha zachowało się wiele cennych obiektów związanych z przemysłem górniczym. Z uwagi na znaczne nasycenie obszaru miasta historyczną zabudową przemysłową, a w szczególności pokopalnianą, konieczne było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ochrony konserwatorskiej dla najcenniejszych obiektów.
Rozbudowywany w latach 1863 – 1957 kompleks architektoniczno - przemysłowy dawnej kopalni węgla kamiennego „Julia” (KWK „Thorez”) należy do najlepiej zachowanych tego typu założeń przemysłowych w Europie. Utworzenie w 1993 r. Muzeum Przemysłu i Techniki pozwoliło ocalić od zniszczenia niepowtarzalny zasób dziedzictwa techniki będący jednocześnie materialnym śladem tożsamości wałbrzyszan.
2. Cel projektu
Celem projektu jest szeroko zakrojona działalność na rzecz ochrony unikalnego na skalę Polski i Europy krajobrazu historycznie ukształtowanego poprzez rozwój górnictwa i przemysłu w naturalnym krajobrazie górskim okolic Wałbrzycha, w szczególności:

  • ochrona i zachowanie zabytków i krajobrazu kulturowego wałbrzyskich kopalń poprzez rewitalizację i adaptację na cele muzealne obiektów byłej KWK Julia;
  • efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego wałbrzyskich kopalń o znaczeniu europejskim dla zwiększenia atrakcyjności regionu i Polski;
  • poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Wałbrzycha i wykreowanie ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym na bazie działających dotychczas instytucji kulturalnych;
  • zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców regionu i turystów.

3. Opis zadania
Całe zadanie podzielono na 11 kategorii tematycznych:
1.1. Opracowanie Studium wykonalności, programu funkcjonalno - użytkowego. 1.2. Promocja projekt.
1.3. Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę.
1.4. Organizacja budowy zabezpieczenie eksponatów.
1.5. Wykonanie robót rozbiórkowych.
1.6. Roboty budowlane.
1.7. Wykonanie zagospodarowania terenu i przyłączy zewnętrznych.
1.8. Zakup i renowacja trwałego wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności kulturalnej.
1.9. Konserwacja zabytkowych muzealiów.
1.10. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem.
1.11. Sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu.
4. Korzyści z realizacji projektu.
W dniu 7 listopada 2014 r. Gmina Wałbrzych uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Na terenie zrewitalizowanej kopalni Julia przeszłość związana z wydobyciem węgla spotyka się z przyszłością nauki oraz kulturą i sztuką. Dawna tkanka oraz układ budynków w kompleksie kopalni został zachowany, a jednocześnie wzbogacony o nowoczesne rozwiązania architektoniczne i wystawiennicze. Dzięki nim zrewitalizowana przestrzeń połączyła dolnośląską tradycję z nowoczesnością. Każdy z 11 budynków ulokowanych na terenie kopalni dedykowano innym dziedzinom - przeszłości oraz przyszłości węgla i jego wydobycia czy ekologii.
Znajdują się tu także sale do tańca, galeria sztuki współczesnej, sale audio wizualne, powierzchnie wystawiennicze, Klub Muzyczny Montownia, warsztaty obróbki stali oraz drewna, Centrum Ceramiki Unikatowej.
Swoją siedzibę na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia mają również Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, Organizacje Pozarządowe Centrum Ceramiki Unikatowej i Muzeum PWSK.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe - Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-005/08-00 z dnia 24.04.2010 r.

Wartość projektu: 166 258 411,34 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 50 303 576,27 PLN
http://www.pois.2007-2013.gov.pl
http://www.starakopalnia.pl/