Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

„Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo”(numer projektu: RPDS.04.04.04-02-0003/17)

Główny cel projektu:
Głównym celem prezentowanego projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na terenie Parku im. I. Krasickiego w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu.

Do realizacji celu głównego projektu służyć będą następujące cele szczegółowe:

  • zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju cennych gatunków, poprzez uporządkowanie terenu, wycinkę roślin w złym stanie sanitarnym, samosiewów i wykonanie prześwietlenia drzewostan;
  • przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu, m. in. poprzez dokonanie nasadzeń i pielęgnację zieleni;
  • skanalizowanie ruchu pieszo-rowerowego na terenie Parku, poprzez wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
  • zabezpieczenie przed antropopresją pomnika przyrody w postaci głazu narzutowego;
  • zmniejszenie presji na chronione siedliska, poprzez wyznaczenie stref przeznaczonych do przebywania osób odwiedzających (mała architektura, ławki, siedziska);
  • edukacja i podniesienie świadomości ekologicznej osób odwiedzających, poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej;
  • wprowadzenie racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez wykonanie tablic opisujących gatunki roślin w języku Braille’a.

Realizacja wszystkich powyższych celów jest zgodna z celami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w którym oprócz rozwoju gospodarczego, położono również nacisk na kwestię ochrony unikalnych warunków przyrodniczych.

Opis projektu:
Projekt przewiduje przeprowadzenie prac na terenie cennego przyrodniczo Parku Miejskiego im. I. Krasickiego, w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu. Na terenie Parku znajduje się pomnik przyrody (głaz narzutowy) i odnotowano obecność gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową (głównie ptaków - status lęgowy i żerowiskowy, łącznie ok. 60 gatunków, m. in. gatunki dzięcioła, gil, jerzyk, a także ssaków: głównie ryjówki i nietoperze).

Prace realizowane będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będą uporządkowanie obszaru, zagospodarowanie i pielęgnację drzewostanu, budowę i modernizację ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wprowadzenie elementów małej architektury, budowę oświetlenia parkowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. W ramach ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,57 km, utworzone zostaną ścieżki dydaktyczne i edukacyjne oraz oznakowane ścieżki spacerowe. Działania te mają na celu nie tylko przywrócenie i ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych i estetycznych Parku, ale stworzenie również przyjaznego, bezpiecznego terenu rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Wałbrzycha i osób odwiedzających miasto. Ich realizacja pozwoli na skanalizowanie ruchu osób odwiedzających Park i tym samym zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo. Uzupełnieniem tych działań będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, obejmującej opracowanie broszury opisującej poszczególne gatunki fauny i flory występujące na terenie Parku, wykonanie tablic opisujących gatunki roślin (w tym w języku Braille’a) oraz organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów wałbrzyskich szkół.

Dzięki temu możliwe będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Wałbrzycha i okolic, co wzmocni efekt ochronny, osiągnięty dzięki realizacji projektu.

Termin realizacji: 17.02.2017-14.12.2018
Wartość całkowita projektu: 1 598 110,94 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 214 363,93 PLN