Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

„Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)”

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:

 • wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • poprawa dostępności do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast Wałbrzych i Boguszów-Gorce,
 • zwiększenie komfortu i płynności jazdy dzięki poprawie stanu technicznego dróg oraz dzięki poprawie ich przepustowości,
 • wspieranie mobilności społeczeństwa Aglomeracji Wałbrzyskiej – poprzez możliwość zatrudnienia w sąsiedniej gminie,
 • rozwój społeczny mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej – poprzez poprawę dostępności do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej oraz do rynku pracy i usług publicznych,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowa nowej drogi/obwodnicy Boguszowa-Gorc sprzyjać będzie poprawie bezpieczeństwa użytkowników,
 • dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poprawa organizacji ruchu drogowego i zmniejszenie ilości wypadków i kolizji drogowych,
 • rozwój turystyki poprzez umożliwienie szybkiego przejazdu pomiędzy atrakcjami turystycznymi,
 • pozyskanie wzdłuż budowanej drogi dostępu do nowych terenów,
 • poprawa funkcjonowania i zwiększenia wydajności sieci komunikacyjnej w tym transportu pasażerów autobusami miejskimi.

Opis projektu:
Projekt dotyczy przebudowy dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga
Sudecka”) i swoim zakresem obejmuje 3 etapy:

 • ETAP I - Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku ok. 0,8 km (od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką).
 • ETAP III - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku 1,8 km od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania ulic 1 Maja i II Armii w Wałbrzychu.

Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Gmina Wałbrzych, zaś podmiotem realizującym projekt Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Termin realizacji: 20.02.2017 r. - 31.10.2022 r.

Wartość całkowita: 65 587 804,57 PLN
w tym:
Dofinansowanie ze środków UE: 55 630 891,21 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 6 026 000,00 PLN


Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu (I etap)