Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs

Konkurs

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) .

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.