Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057.), art. 4' ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz . U. z 2019 r., poz.2277 ze zm.), art. 18 ust. 1  i 2  oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przewidzianego do realizacji na lata 2018 – 2020.

Rodzaj zadania:
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2021 roku.