Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Konkurs na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 ),  art. 4' ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział  85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi), przewidzianego do realizacji w 2021 roku.

Nazwa zadania:
Realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2021 roku.