Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2020 R.

Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr XLIII /393/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31.01.2013r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu
Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Rozpoczęcie od 01.07.2020r. Zakończenie do 31.12.2020r.