Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: "Wyznaczenie i oznakowanie nowej sieci ścieżek spacerowych w rejonie szczytu Niedźwiadki"

W dniu 21 lipca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.redzinska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 30 lipca 2020r.