Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: „ Festiwal Góry Literatury”.

W dniu 26 czerwca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” z siedzibą Krajanów 20, 57-400 Nowa Ruda. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe- tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy i.melerska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2,  58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 8 lipca 2020 r.