Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), na realizację zadania publicznego pn:„ Uporządkowanie i zabezpieczenie Kolekcji Jana Lityńskiego ", którego realizację zaplanowano w terminie od 1 4 sierpnia do 14października 2023 roku.

W dniu10lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożonaprzez Fundację Ośrodka KARTA , ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.p l w zakładce O rganizacje pozarządowe – T ryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – O głoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Fundację Ośrodka KARTA spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.szewczak@um.walbrzych.pl , w terminie do dnia 1 9 lipca 2023 r.