Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI
w Wałbrzychu
Biuro Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pani Maria Anna Romańska
uprzejmie informuje, iż 25 września 2014 roku o godz. 900
w sali witrażowej ratusza, odbędzie się LXVI– sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha
zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 roku , Dz. U. poz. 594/

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uroczyste wręczenie aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski Panu Władysławowi
  Dziech.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.
 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031.
 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok.
 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat.
 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha.
 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Domu Seniora - Rusinowa w Wałbrzychu, zmienionej uchwałą Nr LX/618/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Seniora- Rusinowa w Wałbrzychu.
 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/435/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych
 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów.
 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wałbrzycha oraz tytułu – Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.
 16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
 17. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.
 18. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 20. Zamknięcie obrad.