Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) .

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.

Wsparcie  zadania dotyczy organizacji:

  • przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość. Wydawnictwo niskonakładowej publikacji (również katalogów) dokumentujących wiedzę o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności a także dokumentujących dorobek artystyczny lokalnych twórców lub realizowanych przedsięwzięć,
  • przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym, w tym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz przedsięwzięć kulturalnych związanych z organizacją jubileuszy instytucji związanych z realizacją zadań kulturalnych.