Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Praca Urzędu Miasta w Wałbrzychu!

Bezpieczne procedury
Praca Urzędu Miasta w Wałbrzychu!

W trosce o zdrowie publiczne Urząd Miejski w Wałbrzychu działa na wyjątkowych zasadach. Prosimy, nie przychodź, a gdy sprawa jest pilna, najpierw zadzwoń lub napisz. Wprowadzamy zmienione procedury: obsługiwane będą wyłącznie sprawy pilne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub emailowym z właściwym biurem. Nie będzie możliwości wejścia do żadnego z biur bez wcześniejszego kontaktu emailowego lub telefonicznego z urzędnikiem, który wyznaczy dzień i godzinę spotkania.

Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Zakładamy, że obecna sytuacja epidemiologiczna będzie traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA, a zatem terminy urzędowe zostaną wydłużone! Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominając, że w urzędzie – jak w przypadku każdego pracodawcy – niektórzy pracownicy będą nieobecni z powodu sprawowania opieki nad dziećmi lub pracy zdalnej.

Chcemy chronić Was, mieszkańców, ale także pracowników Urzędu Miejskiego. Chcemy zlikwidować kolejki w urzędzie miejskim, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, który stanowi obecnie ogromne zagrożenie.

Spis telefonów


Zapraszamy do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Ograniczając wizyty osobiste dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Biuro Dochodów Niepodatkowych:

W zakresie płatności z tytułu:

 • prawa wieczystego użytkowania gruntu,
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania,
 • dzierżawy rolnej,
 • spłaty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
 • mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,
 • grzywien, itp.

szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 74 64 88 501-503

Informacje w zakresie rachunków bankowych właściwych do dokonywania wpłat umieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/21/20511/nowe-konta-bankowe


Biuro Infrastruktury i Nieruchomości:

Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tel. 74 66 55 240 http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/738/nieruchomosci-do-sprzedazy
- dzierżawa nieruchomości tel. 74 64 88 507, 74 66 55 227 http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1688/nieruchomosci-do-oddania-w-dzierzawe
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości należy wnosić na konto PKO Bank Polski S.A. 57 1020 3668 0000 5202 0430 0893
Informacje w sprawie wysokości opłat tel. 74 66 55 221, 74 66 55 229, 74 66 55 231

Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
- dzierżawa nieruchomości tel. 74 66 55 237
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości należy wnosić na konto PKO Bank Polski S.A. 93 1020 3668 0000 5402 0430 1990
Informacje w sprawie wysokości opłat tel. 74 66 55 235, 74 66 55 236

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2/28899/informacja-dotyczaca-przeksztalcenia-uzytkownia-wieczystego-w-prawo-wlasnosci

Odpady
 
Wszystkie sprawy dotyczące odpadów komunalnych tj. brak odbioru, dostawienie pojemników, itp. prosimy o składanie drogą mailową na adres bin@um.walbrzych.pl, smieci@um.walbrzych.pl, lub należy dzwonić pod nr tel. 74 66 55 122; 74 66 55 234; 74 66 55 239   Wszelkie informacje oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej http://www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu/


Biuro Edukacji Kultury i Sportu:

Zakres zadań referatu edukacji i wychowania:
1. Skierowania do:
- kształcenia specjalnego,
- indywidualnego nauczania
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Zainteresowani pisemną prośbę (nie wymaga specjalnego druku) skierowaną do Prezydenta Miasta składają mailowo na adres: a.mentek@um.walbrzych.pl i s.fedyniak@um.walbrzych.pl
2. Miesięczna informacja o liczbie dzieci/uczniów w placówkach niepublicznych (druki posiadają wnioskodawcy) przesyłać na adres mailowy d.gasiorek@um.walbrzych.pl, a.horodyska@um.walbrzych.pl, a.mentek@um.walbrzych.pl
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dostępny pod adresem http://edu.um.walbrzych.pl/dofinansowanie-w-oswiacie.html należy wysyłać na adres mailowy l.wierzbicka@um.walbrzych.pl i a.mentek@um.walbrzych.pl
4. Wniosek o dofinansowanie kosztów leczenia dla nauczycieli dostępny na stronie internetowej http://edu.um.walbrzych.pl/pomoc-zdrowotna-dla-nauczycieli.html należy wysłać na adres mailowy s.fedyniak@um.walbrzych.pl i a.mentek@um.walbrzych.pl
5. Nabory do przedszkoli samorządowych, publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych - harmonogram dostępny na stronie internetowej http://edu.um.walbrzych.pl/harmonogram-naborow.html
6. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - dokumenty do pobrania dostępne na stronie internetowej http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/620/11943/wpis-do-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych
Wszystkie pisma, zapytania i wnioski dotyczące zakresu referatu edukacji i wychowania należy wysyłać na adres mailowy a.elzbieciak@um.walbrzych.pl i a.mentek@um.walbrzych.pl

Zakres zadań referatu kultury, sportu i turystyki

1. Wnioski o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/635/11665/wpis-do-ewidencji-innych-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/603/11673/zezwolenie-na-przeprowadzanie-imprez-masowych
3. Po rozstrzygnięciu ofert z trybie pozakonkursowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  aktualizację kosztorysów i harmonogramów należy wysyłać na adres mailowy m.zalas@um.walbrzych.pl. Będzie to warunek do przygotowania umowy dotacji.
Wszystkie pisma, zapytania i wnioski dotyczące zakresu referatu kultury, sportu i turystyki należy wysyłać na adres mailowy a.elzbieciak@um.walbrzych.pl i m.zalas@um.walbrzych.pl


Biuro Komunikacji:


UWAGA! Biuro komunikacji przyjmuje w ograniczonym zakresie i tylko na zapisy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem biura.
    • W sprawach prawa jazdy prosimy dzwonić pod numery: 74 6488570, 74 6488573,
    • W sprawach rejestracji pojazdów prosimy dzwonić pod numery: 74 6488592, 74 6488593.
    • Rejestrację pojazdu można umawiać przez stronę internetową UM Wałbrzych

Od dnia 02.11.2020r. do odwołania tut. Biuro będzie realizowało wnioski o rejestrację w ograniczonym zakresie w sprawach niezbędnych czyli: rejestracji pojazdów utrzymania miasta, rejestracji pojazdów bez tablic rejestracyjnych/niezarejestrowanych,rejestracji pojazdu po uruchomieniu kredytu/leasingu i w innych nagłych przypadkach np. kradzieży lub zagubienia tablic rejestracyjnych.
Ponadto od dnia 01.12.2020r. do odwołania każdy wtorek tygodnia jest dniem, w którym jako priorytetowe załatwiane są sprawy dotyczące rejestracji pojazdów nowych (niezarejestrowanych).

I. Wiele usług urzędowych jest do zrealizowania bez konieczności osobistej wizyty w Biurze Komunikacji tylko za pomocą platformy e-puap (https://www.um.walbrzych.pl/pl/jak-zalatwic-sprawe) załatwiamy sprawę:
1) zawiadomienia o nabyciu pojazdu,
2) zawiadomienia o zbyciu pojazdu
3) w sprawie dostarczenia potwierdzenia wpłaty za prawo jazdy (po zdanym egzaminie) – należy przesłać dowód wniesionej opłaty na adres: komunikacja@um.walbrzych.pl
II. Rejestracji pojazdu można dokonać przez Elektroniczną Skrzynkę podawczą PWPW po zarejestrowaniu się na stronie www.esp.pwpw.pl
III. Zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu można zostawiać w urnie wrzutowej w pomieszczeniu Biura Komunikacji lub przesłać pocztą tradycyjną.

Bardzo ważne !!
1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE;
- zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.


Biuro Obsługi Klienta:

 • obsługa przedsiębiorców realizowana będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia,
 • obsługa interesantów w spr. potwierdzania profili zaufanych j.w.,
 • interesanci przyjmowani będą pojedynczo z zachowaniem standardów bezpieczeństwa sanitarnego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • obsługa informacyjna interesantów odbywać się będzie poprzez kanały teleinformatyczne (telefony, mailowo, e-puap),
 • obsługa kancelaryjna odbywać się będzie na bieżąco, za pośrednictwem wszystkich kanałów kontaktowych, w tym poczta polska, doręczyciele innych instytucji, e puap, mail. oraz papierowo za pośrednictwem urny zlokalizowanej w przedsionku BOK (z zastosowaniem kwarantanny dla dokumentacji wpływającej min. 24 h- data rejestracji = rzeczywista data wpływu) ), w indywidualnych przypadkach ( jeśli przesyłki będą duże gabarytowo) wewnątrz BOK,
 • obsługa przy asyście pracownika straży miejskiej, który nadzorował będzie obowiązek dezynfekcji rąk przez interesantów oraz badanie temperatury
 • doręczanie korespondencji i wydawanie korespondencji awizowanej na dotychczasowych zasadach
 • praca BOK w godzinach: 7.30 do 15.30

Kontakt możliwy przez:


Biuro Windykacji:

UWAGA! Biuro Windykacji przyjmuje w ograniczonym zakresie i tylko na zapisy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem biura.

Wiele spraw jest do zrealizowania bez konieczności osobistej wizyty i tak w Biurze Windykacji:

 • w zakresie postępowań egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat lokalnych szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 74 64 44 991, 74 64 44 995, 74 64 44 996, 74 64 44 997
 • w zakresie postępowań sądowych z tytułu zaległości czynszowych za lokale komunalne szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 74 64 44 987, 74 64 44 986, 64 44 985, 74 64 44 984
 • w zakresie postępowań komorniczych z tytułu zaległości czynszowych za lokale komunalne  szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 74 64 44 992

Biuro Księgowości Podatkowej:

Realizowane usługi:

Informacje o sposobie załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu nadpłaty w zakresie podatków i opłat lokalnych można uzyskać telefonicznie pod numerami:

 • osoby fizyczne – podatek od nieruchomości, rolny, leśny 74 66 55 297, 380, 249
 • osoby fizyczne, osoby prawne – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74 66 55 301, 372,
 • osoby fizyczne, osoby prawne – podatek od środków transportowych 74 66 55 304
 • osoby prawne – podatek od nieruchomości, rolny, leśny 74 66 55 382

Biuro Prawne

W przypadku spraw sądowych prowadzonych przez Biuro Prawne, a w szczególności spraw spadkowych, Klienci proszeni są o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Prawnego – tel 74 66 55 120.


Inspektor Ochrony Danych:

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ich danych osobowych  oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679  telefonicznie pod numerami 74 66 55 359, 74 644 47 80 oraz poprzez e- mail iodo@um.walbrzych.pl


Biuro Transportu i Ruchu Drogowego:

Jeśli to możliwe wszystkie sprawy załatwiamy drogą elektroniczną. Wnioski, formularze, załączniki i informacje można pobrać ze strony internetowej urzędu www.um.walbrzych.pl / Biuletyn Informacji Publicznej /
Kontakt: fax : 74-64-14-494

e-mail:

 • s.witkowska@um.walbrzych.pl (licencje, zezwolenia na przewozy),
 • k.adamska@um.walbrzych.pl (licencje, zezwolenia na przewozy),
 • s.walkow@um.walbrzych.pl (zarządzanie, ruchem, projekty organizacji ruchu, wykorzystanie drogi w sposób szczególny),
 • k.fila@um.walbrzych.pl (wszystkie sprawy).

lub profil zaufany e-PUAP.

Informacje udzielamy tylko telefonicznie:
Numery tel.: 74-64-14-493 (licencje, zezwolenia na przewozy),
74-64-14-492 (zarządzanie ruchem, projekty, zezwolenia),
74-64-14-490 (wszystkie sprawy).


Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć wyłącznie przez Portal Informacyjno –Usługowy EMPATIA ( link https://empatia.mpips.gov.pl/karta-duzych-rodzin)
lub pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (link: http://urzad.um.walbrzych.pl/pl/page/karta-du%C5%BCej-rodziny) i wypełniony wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Odbiór Kart Dużej Rodziny wstrzymany do odwołania.

Wniosek o wydanie lub o przedłużenie ważności Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus znajduje się do pobrania na stronie Urząd Miejski - Rodzina 3 Plus - http://urzad.um.walbrzych.pl/pl/page/rodzina-3-plus.
Wnioskodawca ubiegający się po raz pierwszy o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina Trzy Plus składa wypełniony wniosek (koniecznie z podaniem numeru telefonu) wraz z załączeniem zdjęć: współmałżonki, współmałżonka oraz dzieci powyżej 5 roku życia, pocztą na adres: ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych.

W przypadku przedłużenia Wałbrzyskiej Karty Rodzina Trzy Plus wnioskodawca wypełnia wniosek, załączając Karty Rodzina Trzy Plus wszystkich członków rodziny. Wypełniony wniosek wraz z Kartami Trzy Plus należywysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Urzędnik skontaktuje się telefonicznie z osobami zainteresowanymi.

Karta Seniora:
Wnioski Na Ogólnopolską Kartę Seniora interesant może wysłać pocztą na adres: ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzycha. W czasie zaistniałej sytuacji Karty, będą wysyłane do klienta pocztą. Wniosek do pobrania na stronie: www.glosseniora.pl.
 


Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję że w trosce o Państwa oraz Nasze bezpieczeństwo – Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych obsługuje klientów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Osoby objęte obowiązkową kwarantanną powinny zostać w miejscu pobytu.
Sprawy z zakresu spraw obywatelskich (np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, dopełnienie obowiązku meldunkowego, wysłanie pisma ogólnego do urzędu) można załatwić za pośrednictwem portalu e-puap, obywatel.gov.pl  - bez konieczności wychodzenia z domu.

Poniżej znajdują się numery telefonów do pracowników merytorycznych w sprawach :

 • dowodów osobistych – 74 66 55 215, 74 66 55 216
 • realizacji obowiązku meldunkowego – 74 66 55 207
 • postępowań administracyjnych – 74 66 55 209
 • wyborów, rejestru wyborców – 74 66 55 206
 • udostępniania danych jednostkowych, poświadczenia numeru Pesel do sporządzenia aktu dziedziczenia – 74 66 55 206, 74 66 55 213

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz pracownikom biura, każdorazowo po wizycie klienta, dezynfekowane są stanowiska pracy. Przypominam, że do odwołania nakazuje się zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.  
Prosimy o wyrozumiałość, w obecnej sytuacji nie chcemy narażać Państwa oraz pracowników na utratę zdrowia lub życia.


Urząd Stanu Cywilnego:

Praca Urzędu Stanu Cywilnego ograniczona zostaje wyłącznie do:

 • -rejestracji urodzeń (po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu lub za pośrednictwem profilu zaufanego - Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka),
 • -rejestracji zgonów zgłoszonych za pośrednictwem zakładów pogrzebowych,
 • - wydawania odpisów aktów stanu cywilnego na wnioski złożone za pośrednictwem  profilu zaufanego - Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka, lub za pośrednictwem poczty – wnioski do pobrania na stronie BIP

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie:

 • w sprawach urodzeń – nr tel. 074/66-66-270 lub 271,
 • w sprawach małżeństw, wpisów aktów z zagranicy, sprostowań i uzupełnień aktów, zmiany imienia i nazwiska – nr tel. 074/66-55-272 lub 273,
 • w sprawach odpisów aktów stanu cywilnego i rejestracji zgonów – nr tel. 074/66-55-275,

a także za pośrednictwem internetu: usc@um.walbrzych.pl.


Biuro Lokalowe:

Sprawy lokalowe:

1. Przydział wolnego lokalu mieszkalnego kwalifikującego się do wykonania remontu oraz przydział lokalu komunalnego, tel. 74 66 55 340; http://bip.um.walbrzych.pl/contents/content/1698/25245/
2. Przydział lokalu socjalnego i ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu tel. 74 66 55 259; http://bip.um.walbrzych.pl/contents/content/1698/25244/
3. Zamiana lokalu na wniosek najemcy i z uwagi na stan techniczny lokalu oraz zamiana lokali pomiędzy osobami chętnymi do zamiany tel. 74 66 55 259, 74 66 55 341; http://bip.um.walbrzych.pl/contents/content/1698/25243/
4. Regulacja uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostających w lokalu po zgonie najemcy lub po opuszczeniu lokalu przez najemcę skutkującym rozwiązaniem umowy najmu tel. 74 66 55 264; http://bip.um.walbrzych.pl/contents/content/1698/25242/
5. Sprawy dotyczące lokali użytkowych stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych  tel. 74 66 55 244

6. Sprawy dotyczące łączenia i podziału lokali mieszkalnych tel 74 66 55 269 http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1698/25240/laczenie-lub-podzial-lokali-mieszkalnych
7. Sprawy dotyczące umorzeń zaległości z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych  tel. 74 66 55 266 (lokale mieszkalne), tel. 74 66 55 244 (lokale użytkowe) http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1698/25239/umorzenie-zaleglosci-z-tytulu-uzytkowania-lokali-mieszkalnych-i-uzytkowych-oraz-udzielenie-innych-ulg-w-splacie-tych-zaleglosc
8. Gospodarowanie wolnymi lokalami mieszkalnymi, remonty lokali tel. 74 66 55 265
9. Sprawy dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Wałbrzych tel. 74 66 55 246, 74 66 55 226
10. Sprawy dotyczące zniżek w opłatach czynszowych z tytułu złego stanu technicznego lokali mieszkalnych tel. 74 66 55 269.


Sprawy podatkowe Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych:

Większość spraw z zakresu działania Biura Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych za pomocą platformy e-puap lub Portalu podatkowego UM Frontend.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,29.html
Podatek od nieruchomości od osób prawnych: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,49.html

Podatek rolny od osób fizycznych: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,31.html
Podatek rolny od osób prawnych: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,50.html

Podatek leśny od osób fizycznych: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,30.html
Podatek leśny od osób prawnych: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,51.html

Podatek od środków transportu: https://e.walbrzych.eu/Service/getService/id,46.html

Pisma ogóle: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwalbrzych

W przypadku chęci zapoznania się z dokumentami spraw prowadzonych w biurze prosimy o wcześniejszy kontak telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę w celu umówienia wizyty w urzędzie:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne 

Spytkowska Ewa
Gierejko-Kołowiecka Irmina
Monika Durbacz
Ewa Koźmińska
Joanna Draus
Katarzyna Lewandowska
Leszczak Joanna

74 64 14 476
74 64 14 476
74 64 14 478
74 64 14 479
74 64 14 480
74 64 14 481
74 64 14 484

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne  Joanna Starybrat 74 64 14 483
Podatek od środków transportowych Wioletta Puzio 74 64 14 482

Pod wyżej wymienionymi numerami telefonów można również uzyskać informacje ogólne o sposobie załatwiania spraw z zakresu działania biura.Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

Wzory dokumentów do pobrania
Wnioski pobierać można w budynku przy ul. Kopernika 2 (portiernia), w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Sienkiewicza 6-8 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu

Szczegółowe informacje na temat realizacji procesu uzyskać można pod nr telefonu :

 • INFORMACJA OGÓLNA - sekretariat biura ;
 • 74 66 55 250 (kto prowadzi sprawę ) lub 74 66 55 351
 • (dzienniki budowy)
 • KIEROWNIK BIURA - tel . 74 66 55 255
 • Z- ca Kierownika Biura - tel. 66-55 335
 • sprawy dot. warunków zabudowy : tel. 74 66 55 252 , 74 66 55 353, 74 66 55 245
 • sprawy dot. pozwoleń na budowę tel. 74 66 55 247 , 74 66 55 248, 74 66 55 317,

Godziny pracy : poniedziałek , środa, czwartek 7.30-15.30
wtorek - 7.30-16.30
piątek - 7.30-14.30

UWAGA !!!

Wszystkie decyzje wydawane przez biuro oraz dzienniki budowy będą wysyłane pocztą.


Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości:

Zachęcamy do składania wniosków poprzez portale Geodety, Interesanta, Rzeczoznawcy na stronie internetowej Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości: https://gis.walbrzych.pl
Składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (mapy zasadnicze, ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wypisy i wyrysy) przez Portal Interesanta jest możliwe dla osób, które posiadają profil zaufany lub login i hasło wcześniej nadany przez pracownika Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.
Wnioski w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres geodezja@um.walbrzych.pl oraz przez e-puap.
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu oraz innych dokumentów są do pobrania na stronie: http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/629/geodezja-kartografia
Wnioski w formie papierowej można przesłać pocztą tradycyjną.
Kontakt z pracownikami Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości:

Składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (mapy zasadnicze, ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wypisy i wyrysy)  oraz uzgadnianie terminu odbioru dokumentów Tel. 74 6488 530
l.tomczak@um.walbrzych.pl
ma.pilch@um.walbrzych.pl
Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej Tel. 74 6488 533
j.lipowicz@um.walbrzych.pl
Aktualizacja baz danych pzgik,
Wydawanie roboczych baz danych pzgik
Tel. 74 6488 537
p.galus@um.walbrzych.pl
p.szynkiel@um.walbrzych.pl
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych Tel. 74 6488 536, 74 6488 541
p.altheim@um.walbrzych.pl
ja.nowak@um.walbrzych.pl
d.miecznikowska@um.walbrzych.pl
Ewidencja gruntów i budynków Tel. 74 6488 535, 74 6488 534
b.ciolek@um.walbrzych.pl
w.rusiecka@um.walbrzych.pl
k.ksiezopolska@um.walbrzych.pl
Numeracja porządkowa,
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha,
Postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
Postępowania w sprawie wydania decyzji o gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
Postępowania w sprawach dotyczących ewidencji gruntów i budynków
Tel. 74 6488 538, 74 6488 540
j.krokosz@um.walbrzych.pl
d.opalska@um.walbrzych.pl
Prowadzenie Narad Koordynacyjnych – uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Tel. 74 6488 539
w.laganowski@um.walbrzych.pl


Biuro Ochrony Środowiska:

Pełną listę spraw Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa załatwianych na wniosek można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:  http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/631/ochrona-srodowiska-gospodarka-wodna-rolnictwo-lesnictwoKontakt z pracownikami Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa za pośrednictwem poniższych numerów telefonów:    Kierownik Biura Sójka Wiesław 74 64 88 543

 •     Z-ca Kierownika Pankowska-Sowa Karolina 74 64 88 545
 •     Marecka Paulina 74 64 88 544
 •     Nowicki Mateusz 74 64 88 547
 •     Kornacka Magdalena 74 64 88 547
 •     Żołnierczyk Zuzanna 74 64 88 548
 •     Grabiec Rafał 74 64 88 549
 •     Ogrodnik Miejski Liguz Michael 74 64 88 549
 •     Geolog Powiatowy Hutnik Ryszard 74 64 88 548


Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Wnioski o  wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności a także o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej mogą być składane drogą pocztową, a wszelkie uzupełnienia czy wyjaśnienia można załatwić telefonicznie  pod nr tel.74 6666 325, 74 6666 328 lub mailowo (orzekanie@um.walbrzych.pl).  Nie przyjmujemy w tym okresie wniosków o wydanie karty parkingowej. Przypominamy, że dokumentem uprawniającym do ulg jest nie tylko legitymacja ale i orzeczenie! Do uzyskania ulg w komunikacji prosimy o posługiwanie się orzeczeniem. Osoby wezwane na komisje lekarskie w tym terminie  będą orzekane zaocznie bez udziału osobistego, po wcześniejszym  uzyskaniu zgody od tych osób  drogą telefoniczną (tel.74 6666 325, lub 74 6666 328).Jeżeli osoby nie wyrażą zgody komisje odbędą się w terminie późniejszym o czym osoby zainteresowane zostaną powiadomione.

Wnioski o wydanie orzeczeń i legitymacji   są dostępne na stronie bip.um.walbrzych: http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/639/powiatowy-zespol-ds-orzekania-oniepelnosprawnosci
Do wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności musi być dołączony oryginał zaświadczenia lekarskiego i oryginały lub odpisy dokumentacji medycznej.


Straż Miejska:

Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych w Komendzie Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Informujemy, ze interwencje straży miejskiej ograniczone zostaną do przypadków zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców.  Jeśli zajdzie konieczność takiej interwencji prosimy zgłaszać ją dyżurnemu Straży Miejskiej pod nr tel: „986” tel alarmowy, lub 74 64 44 840

Sprawy i interwencje nie wymagające podejmowania natychmiastowych działań prosimy zgłaszać pod poniżej wymienione numery telefonów:

 • Dyżurny Straży Miejskiej – tel. alarmowy – 986 lub 74 64 44 840
 • Samodzielne Stanowisko ds Wykroczeń – 74 64 44 845

skrzynka elektroniczna: a.barlog@um.walbrzych.pl

 • Referat Prewencji – 74 64 44 846

skrzynka elektroniczna: k.paszkiewicz@um.walbrzych.pl

Adres ogólnej skrzynki elektronicznej Straży Miejskiej - strazmiejska@um.walbrzych.pl

Będą one załatwiane niezwłoczne w momencie zaistnienia okoliczności pozwalających na ich bezpieczną realizację.


Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:

Każdy, kto ma do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta lub innych jednostkach miejskich może zrobić to za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych.
Usługi realizowane w trybie ONLINE:

I. W zakresie Rewitalizacji (w tym organizacje pozarządowe):
Usługi w zakresie rewitalizacji miasta realizowane w trybie telefonicznym lub online:

Wpis (lub zmiana) do ewidencji stowarzyszenia zwykłego: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12089/wpis-lub-zmiana-do-ewidencji-stowarzyszenia-zwyklego
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wnoszonej na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA, 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszenia zwykłego: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/32585/wykreslenie-z-ewidencji-stowarzyszenia-zwyklego
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wpis (lub zmiana) do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12090/wpis-lub-zmiana-do-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych-lub-do-ewidencji-klubow-sportowych-dzialajacych-w-formie-stowarzyszen-ktorych-statuty-nie-przewiduja-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji – 10 zł
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł
Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.
Zwolnieniu z opłat, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, podlegają Uczniowskie Kluby Sportowe.
Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/21992/zawiadomienie-o-utworzeniu-terenowej-jednostki-organizacyjnej-stowarzyszenia
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie zaświadczenia o wpisie lub dokonaniu zmian podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wnoszonej na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12091/wykreslenie-z-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych-klubow-sportowych-dzialajacych-w-formie-stowarzyszen-ktorych-statuty-nie-przewiduja-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Zwolnieniu z opłat, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, podlegają tylko Uczniowskie Kluby Sportowe.
Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935z dopiskiem opłata skarbowa

Ponadto informujemy, iż aktualny wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wałbrzycha, w tym stowarzyszenia i kluby sportowe jest dostępny na stronie Urzędu link do strony: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/wykaz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-mapa-aktywno%C5%9Bci

Wydawanie informacji/zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji. Link do wykazu ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji: http://rewitalizacja.walbrzych.pl/pilotazowy-program-rewitalizacji/gminny-program-rewitalizacji/
Czy dana nieruchomość/działka znajduje się na obszarze rewitalizacji można również sprawdzić na portalu mapowym: https://gis.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy. W warstwach mapy należy zaznaczyć warstwy wektorowe  obszar_rewitalizacji, a następnie za pomocą „lupy” wyszukać interesującą nas nieruchomość/działkę.
Zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji Miasta Wałbrzycha: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/32836/wydanie-zaswiadczen-o-polozeniu-nieruchomosci-na-obszarze-rewitalizacji-miasta-walbrzycha
Informacja pod nr tel. 74 64 44 715, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Wydanie informacji – nie podlega opłacie skarbowej. Informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną lub pisemnie na wskazany adres.

Wydanie zaświadczenia – 17 zł. Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.
Wnioski o wydanie zaświadczeń w powyższym zakresie należy wysyłać na adres e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej jw.
Telefon do Biura w celu pozyskania informacji na temat spraw związanych z rewitalizacją miasta: 74 64 44 711, 74 64 44 715, 74 64 44 717, 74 64 44 710, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Sprawy związane z realizacją/rozliczaniem mikrograntów: tel. 74 64 44 717, 74 64 44 711, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Konkurs na „Mural na Placu Górnika”: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2138/32867/prezydent-miasta-walbrzycha-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-na-projekt-i-wykonanie-muralu-pn-mural-na-placu-gornika-inspirowanego-i-promujacego-centrum-nauki-i-sztuki-stara-kopalnia-w-walbrzychu
Informacja pod nr tel.: 74 64 44 711,74 64 44 710, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

II. W zakresie Planowania Przestrzennego:

Wydawanie zaświadczeń o braku planu zagospodarowania link do wniosku , http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/12016/wydanie-wypisow-i-wyrysow-z-planow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-zaswiadczen-o-zgodnosci-dzialalnosci-prowadzonej-w-istniejacych-obiektach-z-ustaleniami-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego link do wniosku http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/12016/wydanie-wypisow-i-wyrysow-z-planow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-zaswiadczen-o-zgodnosci-dzialalnosci-prowadzonej-w-istniejacych-obiektach-z-ustaleniami-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Wydawanie wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wałbrzycha link do wniosku http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/12015/wydanie-wypisow-i-wyrysow-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego
Wnioski wysyłać należy na adres mail. um@um.walbrzych.pl . Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (konto opłaty skarbowej 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935). Informacja o zasadach naliczania opłaty skarbowej znajduje się na drukach wniosków.

Telefon do Biura w celu załatwienia spraw związanych z planowaniem przestrzennym 74 64 44 720, 74 64 44 721, 74 64 44 722, 74 64 44 723, 74 64 44 724.

Ponadto informujemy, iż wszystkie plany zagospodarowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie link: http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1262/obowiazujace-plany-miejscowe


Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha:

Wszelkie druki dostępne są na stronie internetowej cojm.walbrzych.pl zakładka Dla interesanta.

W razie potrzeby kontakt telefoniczny z pracownikami pod numereami:

Scentralizowany Funduszu Emerytów i Rencistów Nauczycieli 74 641 44 33 lub droga mailowa pod adres m.kurkiewicz@cojm.walbrzych.pl oraz b.biliniak@cojm.walbrzych.pl
Wspólny Fundusz Mieszkaniowy 74 641 44 33 lub droga mailowa pod adres m.kurkiewicz@cojm.walbrzych.pl oraz b.biliniak@cojm.walbrzych.pl
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 74 641 44 34 lub lub droga mailowa pod adres s.pacholska@cojm.walbrzych.pl