Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr XLIII /393/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31.01.2013r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.