Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr III/35/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., (rozdz. 10 § 13).