Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zasady funkcjonowania punktów

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Wałbrzycha

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiologiczną, jak również bezpieczeństwo mieszkańców Wałbrzycha oraz zapewnienie dogodnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, od dnia 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Wałbrzycha odbywać się będzie w dwóch formach: osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Osoby będą przyjmowane wyłącznie po umówieniu terminu porady, wskazując
czy porada ma się odbyć zdalnie czy stacjonarnie.

Z uwagi na  bezpieczeństwo mieszkańców i wykonawców zalecana jest obsługa zdalna. W tym przypadku nie ma konieczności składania oświadczenia.
W przypadku osobistej wizyty w punkcie należy stosować się do niżej wskazanych  zasad obsługi i rygorów sanitarnych:

  • osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce oraz przed wejściem zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym,
  • jeżeli petent nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy,
  • należy zachować dystans pomiędzy obsługującym punkt a petentem min. 1,5 m.,
  • w punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym),
  • przed uzyskaniem porady osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.