Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna - zasady korzystania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

ZASADY KORZYSTANIA

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, na terenie Wałbrzycha odbywa się osobiście w punkcie
według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

GDZIE?

1. Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym nieodpłatna mediacja - adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką
ul. Limanowskiego 9 - parter, 58-300 Wałbrzych,
od poniedziałku do piątku 8.00-12.00
dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych   

2. Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym nieodpłatna mediacja - radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
pl. Magistracki 1, pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych, (Ratusz - wejście boczne od ul.     Kopernika)
od poniedziałku do piątku 9.00-13.00   

3. Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym nieodpłatna mediacja - adwokaci i radcowie prawni ze Stowarzyszenia Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
pl. Magistracki 1, pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych, (Ratusz - wejście boczne od ul. Kopernika)
poniedziałek 13.00-18.00, od wtorku do piątku 13.00-17.00

4. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, adwokaci i radcowie prawni  ze Stowarzyszenia Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
ul. Limanowskiego 9 - parter, 58-300 Wałbrzych,
od poniedziałku do piątku 12.00-16.00
dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych   

 

DLA KOGO?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictw obywatelskiego może skorzystać każda osoba przebywająca w Polsce, której nie stać na odpłatne porady, która złoży stosowne oświadczenie1, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniająca żadnych osób.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również cudzoziemcy.

 

REJESTRACJA WIZYT:

Telefoniczna:
 

  • 74/ 66 66 399,  w godz. 8.00-16.00, ul. Limanowskiego 9 
  • 74/66 55 183, w godz. 9.00-17.00, pl. Magistracki 1

Elektroniczna:
https://np.ms.gov.pl/zapisy

 

OPIS  USŁUGI

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
  • i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
  • w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Wałbrzycha, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,w tym nieodpłatna mediacja, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie,
w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Wałbrzycha drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Osoba uprawniona, doświadczająca trudności w komunikowaniu się posiada możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:
➢ e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
➢ fax: 74 / 64 88 506
➢ tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-376
➢ podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

 

DLA PRZEDSIĘBIORCY

W jaki sposób przedsiębiorca może skorzystać z pomocy?

Osoba samozatrudniona czyli prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniająca żadnych osób, aby skorzystać z pomocy składa:

a) pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów, oraz

b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także

c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

1) Oświadczenie wypełniane na miejscu, przed udzieleniem porady, stanowiące załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) Informacje i dane uzyskane
w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz. U. z 2021 r. poz.945)
Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
PESEL1) .................................................,
oświadczam, że:
1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób 2).
  ..........................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej)
1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

 

PO UZYSKANIU PORADY

Po otrzymaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej każda osoba ma prawo przekazać anonimowo opinię o udzielonej poradzie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej. Gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę, otrzymuje od prawnika część B karty pomocy, w celu anonimowego jej wypełnienia. Po wypełnieniu ankiety, osoba uprawniona osobiście umieszcza część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce opisanej "OPINIE" znajdującej się przy wejściu do punktu porad lub przekazuje ankietę drogą elektroniczną na adres um@walbrzych.eu. Przekazanie opinii jest dobrowolne.

Ponadto, osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych lub pod numerem telefonu 74 6655284. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

W przypadku gdy problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, mieszkańcy Wałbrzycha mają również możliwość uzyskania stosownej pomocy przedstawionej w zakładce LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Osoba potrzebująca porady specjalisty może zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli nie może skorzystać z porady stacjonarnie – może umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). LISTA DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH  została dodana w osobnej zakładce.