Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nieodpłatna mediacja

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

NA CZYM POLEGA MEDIACJA

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy w kontaktach między stronami:

  • - umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),
  • - proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),
  • - rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
  5. przeprowadzenie mediacji.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ?

Nieodpłatna mediacja – jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w punktach 1–4 może prowadzić każda osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Natomiast w zakresie przeprowadzania mediacji pomocy udziela mediator.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
w tym Nieodpłatnej Mediacji
ul. Limanowskiego 9
10.00 - 14.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
w tym Nieodpłatnej Mediacji
pl. Magistracki 1
9.00 – 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w tym Nieodpłatnej Mediacji*
pl. Magistracki 1
13.00 – 17.00

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
w tym Nieodpłatnej Mediacji*
ul. Hirszfelda 4
12.00 – 16.00

PON

Adwokat
mediator
Magdalena Szczubeł

radca prawny mediator
Paweł Gonera

radca prawny
mediator
Marta Marek
13.00 – 18.00

radca prawny
doradca obywatelski mediator
Michał Krajcarz
12.00 – 17.00

WT

Adwokat
Katarzyna Matkowska

radca prawny
Grażyna Kozaczek

Adwokat
mediator
Urszula Karkosz

radca prawny
doradca obywatelski mediator
Agnieszka Polewska

ŚR

adwokat
mediator
Agnieszka Sikorska

radca prawny
Michał Tenerowicz

Adwokat
mediator
Urszula Karkosz

radca prawny
doradca obywatelski mediator
Agnieszka Polewska

CZW

adwokat
mediator
Michał Uszpulewicz

radca prawny
mediator
Maciej Mikołajczyk

radca prawny
mediator
Marta Marek

radca prawny
doradca obywatelski mediator
Michał Krajcarz

PT

Adwokat
Justyna Żyłak-Matwiej

radca prawny mediator
Łukasz Żabski

radca prawny
Marta Marek

adwokat
doradca obywatelski
mediator
Maciej Raczkowski

* - prawnicy obsługujący punkty w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

UWAGA
z przyczyn niezależnych od Urzędu, wyżej wymienieni prawnicy mogą na dyżur wyznaczyć zastępcę