Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Czyste powietrze


Czyste Powietrze - punkt informacyjno-konsultacyjny

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).


Forma dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego


Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się pod adresem: https://portal.fos.wroc.pl/
2) w serwisie https://www.gov.pl/

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta konieczne jest założenie konta na tym portalu, które umożliwia pobranie elektronicznej wersji wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW we Wrocławiu. Wniosek należy również wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do WFOŚiGW bądź Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do WFOŚiGW we Wrocławiu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku - możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Biurze Środowiska i Klimatu. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w kancelarii Urzędu Miejskiego i przekazany do WFOŚiGW w Szczawnie-Zdroju. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Szczawnie-Zdroju. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa - w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. - dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt
Biuro Środowiska i Klimatu
Referat Klimatu i Przyrody
ul. Mikołaja Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 324 / 74 66 55 326
e-mail: czystepowietrze@um.walbrzych.pl

PORTAL BENEFICJENTA
https://portal.fos.wroc.pl/
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/