Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Fundusze w latach 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW):

 1. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0015/16).

 2. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu:
  Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”,
  Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego.
  Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0016/16).
 3. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (numer projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16):
  Zadanie nr 1 Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji (Nowa E-POKA)
  Zadanie nr 2 Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA)
  Zadanie nr 3 Stworzenia i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET)

 4. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149” (numer projektu: RPDS. 03.03.04-02-0023/16).

 5. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej.” (numer projektu: RPDS.03.04.04-02-0014/16)

 6. "Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" (numer projektu: RPDS.07.02.04-02-0005/16)

 7. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo”(numer projektu: RPDS.04.04.04-02-0003/17)

 8. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” (numer projektu RPDS.05.01.04-02-0001/17)

 9. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych.” (numer projektu: RPDS.06.01.04-02-0009/17)

 10. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0002/18)

Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska:

 1. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 1. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.