Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Fundusze w latach 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

 1. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0015/16)

 2. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0016/16)

 3. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (numer projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16)

 4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 (numer projektu: RPDS. 03.03.04-02-0023/16)

 5. Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej (numer projektu: RPDS.03.04.04-02-0014/16)

 6. Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" (numer projektu: RPDS.07.02.04-02-0005/16)

 7. Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo (numer projektu: RPDS.04.04.04-02-0003/17)

 8. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) (numer projektu RPDS.05.01.04-02-0001/17)

 9. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (numer projektu: RPDS.06.01.04-02-0009/17)

 10. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0002/18)

 11. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (nr projektu: nr projektu RPDS.03.01.00-02-0001/21)
 12. „Integracja przez edukację – zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu”

Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska:

 1. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu (nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 1. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (projekt nr POIS.04.02.00-00-0009/16)
Program HORYZONT 2020