Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Karta Dużej Rodziny

Komunikat  w sprawie nowych zasad przyznawania uprawnień wynikających z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 PLUS

Zarządzeniem Nr 759/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zmieniono  regulamin wydawania i użytkowania karty, pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – www.um.walbrzych.pl KARTA RODZINA 3 PLUS lub w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych, Referat Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

1.Celem przyznania uprawnień lub ich weryfikacji na rok 2021, należy zgłosić się do Urzędu  Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, do Referatu Kultury i Spraw Społecznych, pokój nr 4 celem złożenia wniosku o o wydanie lub przedłużenie ważności kart na rok 2021 – nowy wzór wniosku.
2. W celu przyznania lub weryfikacji uprawnień do wniosku należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania kart lub ich przedłużenia, a w szczególności:
a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz odpis aktu małżeństwa;
c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
3. Przyznanie uprawnień  na rok 2021 wynikających z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus polega na naklejeniu na wydanych Kartach hologramu, z datą ważności od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Brak hologramu lub jego uszkodzenie powoduje nieważność Karty.
5.W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, koszt wydania duplikatu Karty wynosi 10,00 zł., Opłatę uiszcza się na na rachunek bankowy  Gminy Wałbrzych PKO Bank Polski SA:
57 1020 3668 0000 5202 0430 0893  , dołączając do wniosku potwierdzenie wpłaty.
 
Szczegółowe  informacje można uzyskać w Referacie Kultury i Spraw Społecznych  Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Ratusz, pokój nr 4, tel. kontaktowy 74 66 55 371.

Do pobrania:


KARTA DUŻEJ RODZINY – PROGRAM RZĄDOWY

Zadanie polegające na przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (karta plastikowa) i elektronicznej (na smartfonie, tablecie) i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju.
Zapraszamy do składania wniosków jednocześnie o dwie bezpłatne formy karty - tradycyjną i elektroniczną.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, pod warunkiem kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl lub www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne lub pod numerem tel. 74 66 55 197

Opłaty:
Wydanie karty nie podlega opłacie.
W przypadku utraty karty, wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.
Za wydanie drugiej formy karty ( jeżeli nie wystąpiono z wnioskiem o jednoczesne wydanie dwóch form karty ) - pobiera się opłatę w wysokości 9,21 zł

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy :
PKO BANK POLSKI S.A numer 93 1020 3668 0000 5402 0430 1990

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY
należy złożyć wniosek elektroniczny przez portal https://empatia.mpips.gov.pl/ lub wniosek w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, w dni robocze w godz. 7.30 – 16.30.

Informacje: tel. 74 66 55 197

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku ubiegania się o formę elektroniczną – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (w przypadku małych dzieci, podaje się nr telefonu rodzica)
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku
o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.
Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

DO POBRANIA:

  1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (tylko dla dzieci powyżej 18 roku życia)
  4. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
  5. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Odbiór kart
po otrzymaniu informacji SMS, po odbiór kart należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Zdrowia i Spraw Społecznych pl. Magistracki 1,  pok.4

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przychodzenie po odbiór kart pojedynczo oraz zachowanie środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim
w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych

I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl
II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art. 9 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
IV. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. prawo do przenoszenia danych.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.