Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nowoczesna Kanalizacja. Przyłącz się !

Szanowni mieszkańcy !

Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/626/2014 z dnia 15 maja 2014 roku zostały przyjęte nowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha. Uchwała w dniu 22.05.2014 r. została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją 2452 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od 6 czerwca 2014 roku.

Jednocześnie traci moc uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Wałbrzych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania.

Nowe zasady udzielania dotacji celowej obejmować będą realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. budowę lub przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

 2. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadań inwestycyjnych, obejmujących zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej niż:

 1. 3 000 zł brutto w przypadku budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

 2. 5 000 zł brutto w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest:

 1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
 2. poniesienie nakładów na zrealizowanie zadań inwestycyjnych w istniejących nieruchomościach zabudowanych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,
 3. bezwzględna likwidacja zbiornika bezodpływowego (w przypadku jego występowania) lub wylotu ścieków do kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu;
  przy czym od obowiązku likwidacji zbiornika bezodpływowego można odstąpić w przypadku:
  a) lokalizacji zbiornika na terenie niebędącym własnością wnioskodawcy,
  b) w przypadku korzystania ze zbiornika przez inny podmiot,
  c) wykorzystania opróżnionego zbiornika na inne cele (np. do gromadzenia wód deszczowych),
 4. w przypadku zadań inwestycyjnych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalizacja nieruchomości na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub na obszarach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.

Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku. Nabór wniosków odbywa się do dnia 15 października danego roku.

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

Na zainteresowanych urzędnicy oczekują w pokoju nr 8 w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do 16.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30 lub pod numerem telefonu 74 64 88 544, 74 64 88 545, 74 64 88 546, 74 64 88 548.

Pliki do pobrania:

Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia, załącza odpowiednio następujące formularze:

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (WORD)