Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Projekty dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych
Zadania dofinansowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 • „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”
  Szacunkowy koszt inwestycji: 5 332 316,17 zł

  W ramach zadania trwają roboty polegające na wykonaniu ocieplenia budynku od strony frontowej, wykonaniu elewacji całego budynku, docieplenie i naprawa poszycia dachowego wraz z orynnowaniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont wszystkich pomieszczeń w obiekcie (tynki, malatura, okładziny ścienne, podłogi i posadzki) wykonanie boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie dojść, dojazdów, parkingów z płyt ażurowych oraz kostki. wykonanie ogrodzenia całego terenu wraz z bramą wjazdową oraz furtkami wejściowymi. Przebudowa kotłowni ( pompy ciepła), montaż fotowoltaiki.

 • „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej”
  Szacunkowy koszt inwestycji: 6 925 151,38 zł

  W ramach zadania przewiduje się przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Beethovena 24A w Wałbrzychu, znajdującego się na działce nr 2/4, obręb 32 Gaj, z przystosowaniem do potrzeb noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej. Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, robót ziemnych, murarskich, tynkarskich, malarskich i wykończeniowych, izolacji, ocieplenia, wymianę posadzek, przebudowę schodów i klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i schronu, remont elewacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, cyrkulacyjnej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej i telewizyjnej, fotowoltaicznej, systemu sygnalizacji alarmu i pożaru, oddymiania klatek schodowej, monitoringu, odgromowej i uziemienia, domofonowej i dzwonka, drenażu, hydrantowej, wykonanie przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, dostawa i montaż wyposażenia kotłowni, dostawa schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, wykonanie ogrodzenia, podjazdu, dostawa i montaż wyposażenia łazienek, kuchni, pralni i suszarni oraz pokoi. Czas realizacji zadania wynosi 11 miesięcy.

 • „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizacje i remont”
  Szacunkowy koszt inwestycji: 9 250 622,10 zł

  W ramach zadania przewiduje się wykonanie kompleksowego remontu budynku w celu utworzenia domu pobytu dziennego dla seniorów, świetlicy środowiskowej dla młodzieży, pomieszczeń biurowych oraz zagospodarowania terenu przyległego i na sąsiednich działkach (budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i ogrodu dla seniorów). Obszar objęty inwestycją - budynek przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu, zlokalizowany na dz. nr 755/8 obręb nr 27 Śródmieście oraz teren, zlokalizowany na dz. nr 755/5 i 755/10 obręb nr 27 Śródmieście. Termin realizacji – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

 • „Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a – I etap”
  Koszt realizacji inwestycji: 553 730,00 zł

  W ramach zadania „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap” wykonane zostaną:
  1) Nowe ogrodzenie stadionu - systemowe o wysokości 2,5m z podwaliną wraz z furtkami i bramami wjazdowymi.
  2) Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie wykonania na terenie stadionu boiska treningowego i skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykonanie robót na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

 • „Rewitalizacja Parku im. Sobieskiego - etap III - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej”
  Szacunkowy koszt inwestycji: 4 500 000,00 zł

  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 500 000,00 zł

  Realizacja zadania jest kontynuacją strategii zrównoważonego rozwoju turystyki subregionu Wałbrzyskiego, wyróżniającego się bogatym i różnorodnym zasobem walorów kulturowych oraz naturalnych. Wałbrzych oraz jego tereny ościenne zapewniają wypoczynek szerokiej grupie turystów zagranicznych, krajowych oraz mieszkańcom regionu. Utworzenie wieży widokowej w centrum miasta w  parku o wzniesieniach sięgających  wysokości bezwzględnej  510m n.p.m. na terenie którego znajdują się między innymi:
  a)    zabytkowe górskie schronisko „Harcówka”
  b)    korty tenisowe
  c)    ogród różany
  d)    plac Zabaw dla dzieci i ścieżka zdrowia
  e)    ścieżki biegowe
  f)    trasa rowerowa o długości 12 km. wokół wzgórz „Niedźwiadki”
  g)    rowerowa trasa górska XC
  h)    teren „kamieniołomów”
  i)    „Aleja kasztanowców”
  j)    „Różanka” – ogród różany założony w 1931 roku
  Powierzchnia parku to 32 ha zieleni otoczone zabytkowymi dzielnicami miasta. Projektowany obiekt o wysokości 33 metry posiadać będzie walory architektoniczne spójne z charakterem  okolicznych budowli,  wyposażony w iluminację świetlną przyozdabiającą jego fasady. W ramach zadania wyremontowane zostaną ciągi piesze o długości około 550 m umożliwiające wygodne dotarcie do obiektu. Teren otaczający wieżę oraz trasa prowadząca na szczyt będzie wyposażona w elementy małej architektury umożliwiające chwilę wytchnienia oraz relaksu podczas zwiedzania parku.
  Rozbudowa infrastruktury podniesie konkurencyjność oraz jakość oferty turystycznej centrum miasta powodując ożywienie ruchu turystycznego w starych dzielnicach Wałbrzycha.

 • „Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury”
  Szacunkowy koszt inwestycji: 1 200 000,00 zł

  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000 000,00 zł

  Realizacja zadania polega na przebudowie ul. Wilczej (od Ronda Unii Europejskiej do końca istniejącego tymczasowego parkingu) wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na długości ok. 300 m, wykonaniem dodatkowego oświetlenia ulicznego (na wysokości tymczasowego parkingu ), montażem 2 kamer oraz małej architektura ( ławki, kosze itp. ). Inwestycja poprawi bezpieczeństwo turystów poruszających się drogą z parkingu do głównego wejścia do Palmiarni. Zwiększy również dostępność komunikacyjną obiektu dla zwiedzających podróżujących rowerem, transportem publicznym czy prywatnym. Zwiększenie dostępności przełoży się również na większą liczbę odwiedzających zabytkową Palmiarnię. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pozwoli na włączenie tego odcinka do całego systemu ścieżek i dróg rowerowych w mieście. Wpłynie to na promocję turystyczną obiektu. Podniesiony zostanie standard i bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury Palmiarni.

 • „Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”
  Szacunkowy koszt inwestycji: 4 807 318,97 zł

  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 500 000,00 zł

  Realizacja zadania pozwoli na poszerzenie oferty Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia jako unikatowej w skali Europy atrakcji turystycznej, a zasadniczym efektem realizacji będzie zachowanie od całkowitego zniszczenia obiektu stanowiącego unikatowy w skali Europy industrialny relikt tj. zakład przeróbki mechanicznej węgla – wraz z wyposażeniem, sortownia, płuczka i flotacja wpisany do rejestru zabytków dnia 17.08.2004 r. pod nr 356/A/12 (sortownia) oraz 356/A/14 (płuczka i flotacja).
  Projekt obejmuje:
  a) remont dachu budynku sortowni wraz z robotami towarzyszącymi w przyziemiu (z uwagi na jego stan techniczny w zasadzie jego wymiana) co doprowadzi do zabezpieczenia obiektu przed penetracją wód deszczowych - obecnie jego degradacja jest daleko posunięta i konieczne są natychmiastowe prace, mające na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją (w dalszym etapie między innymi: wzmocnienie/wymiana zasadniczych elementów konstrukcyjnych, remont/wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie fundamentów),
  b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabytkowego kompleksu budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla dawnej KWK Julia (budynki: sortowni, przeróbki mechanicznej, flotacji, wagi kolejowej wraz z łącznikiem oraz obiektu pochylni transportowej wraz z taśmociągiem) wraz  z zagospodarowaniem przyległego terenu – celem udostępnienia go turystom w formie tzw. trwałej ruiny.

 • „Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich”
  Wartość całkowita zadania: 149 803,00 zł

  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 124 486,40 zł

  W ramach zadania zakupiono dwa fabrycznie nowe miejskie odkurzacze samojezdne o napędzie elektrycznym akumulatorowym. Urządzenia są w 100% przyjazne dla środowiska, nie emitują CO2. Zbierają odpady miejskie, przemysłowe i usuwają wszelkie nieczystości – takie jak niedopałki papierosów, puszki, butelki, szklane stłuczki, zwierzęce odchody i liście. Odkurzacze są wyposażone w automatyczny układ hamowania i gaśniczy. Mają możliwość pokonywania krawężników o wysokości do 125 cm oraz wzniesień o nachyleniu do 25%. Wyposażone są także w alarm sygnalizujący cofanie i oświetlenie ostrzegawcze. Miasto dzięki temu zakupowi będzie sprzątać szybciej i skuteczniej chodniki, ulice i skwery.