Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji UKS/KS

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wypełniony i podpisany przez przedstawiciela klubu/ zarząd klubu, według uchwalonego statutu.
2. Protokół z zebrania członków klubu.
3. Lista obecności na zebraniu.
4. Podjęte uchwały dot. dokonanych zmian w klubie, np. w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, siedzibie klubu, zmianie statutu - precyzyjne wskazanie paragrafów, które uległy zmianie.
5. Statut (w przypadku jego zmiany) - 2 egzemplarze, na każdej stronie parafy członków Zarządu, a na ostatniej stronie (zamiast paraf) podpisy członków Zarządu.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję w wysokości 10 zł , za wydanie zaświadczenia 17 zł (nie dotyczy UKS).
Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych ( art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom opracowane wzory dokumentów, z których można skorzystać, znajdują się na stronie BIP, poniżej link do strony:
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12090/wpis-lub-zmiana-do-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych-lub-do-ewidencji-klubow-sportowych-dzialajacych-w-formie-stowarzyszen-ktorych-statuty-nie-przewiduja-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej
Do czasu unormowania sytuacji epidemicznej, przed złożeniem wniosku zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny i konsultacje z pracownikami biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego - tel. 74 64 44 717/ 715/711, rewitalizacja@um.walbrzych.pl