Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zmiana systemu ogrzewania - jak uzyskać dotacje

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZMIANY PIECÓW


Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha. Głównym warunkiem otrzymania środków finansowych jest bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe (w tym kominków opalanych drewnem) i zamiana ich na ogrzewanie gazowe, elektryczne bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski będzie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 6-8 w terminie od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia złożenia wniosku, dokonał zmiany sposobu ogrzewania i poniósł związane z tym koszty będzie mógł liczyć na udzielenie dotacji celowej.

Druk wniosku będzie dostępny do pobrania od 28 września 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta oraz Biurze Ochrony Środowiska, Gosp. Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (dostępny poniżej).

Niezbędne załączniki, jakie wnioskodawcy będą musieli załączyć do druku wniosku to:

- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością, aktualny na dzień złożenia wniosku,

- kopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, łącznie z niezbędną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do ww. dokumentu,

- oryginały faktur/rachunków wraz z potwierdzeniem przelewu, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę oraz adres wykonywanej inwestycji,

- kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę zadania,

- umowa dostarczania paliwa/energii/ciepła.

Wniosek powinien zostać wypełniony i podpisany przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością. Wyjątek stanowić będzie posiadanie pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy. W takim przypadku w imieniu wnioskodawcy podpis składać będzie pełnomocnik załączając jednocześnie stosowny dokument potwierdzający umocowanie do działania.

W razie pytań wyjaśnień udzielą Państwu pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu : Wiesław Sójka, tel. 74 64 88 543, email: w.sojka@um.walbrzych.pl oraz Mateusz Nowicki, tel. 74 64 88 547, email: m.nowicki@um.walbrzych.pl

Pliki do pobrania:


Informujemy, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęta została uchwała LV/683/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha. Zapisy ww. uchwały umożliwiają udzielenie dotacji celowej do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2018 wnioskodawcom, którzy złożyli kompletne wnioski w terminie od 1 do 31 stycznia 2017 r.Gmina Wałbrzych w dniu 16 marca 2017 r., podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. udzielenia wsparcia finansowego dla zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha realizowanych na podstawie Uchwały LXI/625/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 r. Realizacja ww. umowy umożliwiła zawarcie 295 umów dotacji celowej z mieszkańcami na łączną kwotę dofinansowania 1 304 964, 01 zł. Kwota ta przyczyniła się do likwidacji 369 źródeł ciepła na paliwo stałe. W miejsce zlikwidowanych źródeł opalanych węglem i drewnem wykonano nowe ekologiczne instalacje gazowe bądź elektryczne. W końcowym rozrachunku wykonano 291 instalacji zasilanych gazem oraz 4 inwestycje na prąd. W rezultacie osiągnięto znaczny efekt ekologiczny redukując emisję pyłu o 11,94 Mg/rok, SO2 o 15,27 Mg/rok, NOx o 0,42 Mg/rok, CO o 79,54 Mg/rok, CO2 o 1105,39 Mg/rok. Udzielone wsparcie finansowe dotyczyło kompletnych wniosków przedłożonych przez mieszkańców w 2016 r. wraz z drukiem rozliczenia zadania inwestycyjnego.


Informujemy, iż w dniu 1 lutego 2017 r. weszła w życie Uchwała Nr XXV/439/2017 Rady Miejskiej w Wałbrzychu, zmieniająca dotychczasową Uchwałę Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

W/w Uchwała zawiera zapisy umożliwiające wypłatę dotacji celowej w 2017 roku dla kompletnych wniosków złożonych w 2016 r. W uchwale Nr XXV/439/2017 określono, iż kompletne wnioski o udzielenie dotacji celowej złożone w terminie od 4.01.2016 roku do 15.10.2016 roku wraz z kompletnym rozliczeniem dotacji celowej przedłożonym do dnia 15.11.2016 roku będą przyjęte do weryfikacji i rozpatrzone. W najbliższych dniach będą podpisywane umowy z mieszkańcami i w I-II kwartale 2017 roku przelewane pieniądze na ich konta bankowe.

Ponadto ww. uchwała określa, że z dniem 1 lutego 2017 r. nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha zostaje wstrzymany.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Wałbrzych planuje pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z programów unijnych. W chwili uzyskania zapewnienia takich środków Gmina Wałbrzych podejmie działania umożliwiające udzielanie dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania i poinformujemy mieszkańców, m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Osoby chcące otrzymać dofinansowanie powinny przedłożyć pismo w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8, w którym wyrażą swoje zainteresowanie dotacją do zmiany sposobu ogrzewania oraz umieszczą dane kontaktowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2 pokój nr 9 oraz pod numerem telefonu 74 64 88 547 lub wysyłając email pod adres: p.sowa@um.walbrzych.pl lub m.nowicki@um.walbrzych.pl.

 


Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku zostały przyjęte zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha. Uchwała w dniu 22.05.2014 r. została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją 2451 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od 6 czerwca 2014 roku.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmować będą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

  • ogrzewanie gazowe
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • ogrzewanie elektryczne

Wysokość dotacji celowej wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej niż:

  • 5 000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe
  • 5 000 zł brutto w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • 5 000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne

Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest:

  • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
  • poniesienie nakładów na zrealizowanie zadania inwestycyjnego, w istniejących nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych
  • bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe

Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku. Nabór wniosków odbywa się do dnia 15 października danego roku.

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

Na zainteresowanych urzędnicy oczekują w pokoju nr 8 w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do 16.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30 lub pod numerem telefonu 74 64 88 548, 74 64 88 545, 74 64 88 546, 74 64 88 544.

Pliki do pobrania:

Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia, załącza odpowiednio następujące formularze:

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (WORD)

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wałbrzych przystąpiła do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha.

Celem Programu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie miasta.

Dzięki środkom z budżetu Gminy i środkom zewnętrznym będzie można otrzymać częściowe dofinansowanie do kosztów modernizacji źródła ciepła w swoim budynku.

Szczegółowy zakres programu będzie wynikał ze skali potrzeb i finansowych możliwości ich zaspokojenia.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszego miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet, niezależnie od chęci uczestnictwa w samym Programie. Ankiety wysyłane są do losowo wybranych gospodarstw domowych, ale mogą je wypełnić wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha zainteresowani udziałem w Programie.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz wstępną deklarację chęci uczestnictwa mieszkańców w realizacji Programu. Udostępnienie danych osobowych jest nieobowiązkowe; wskazanie jednak lokalizacji inwestycji będzie pomocne w opracowaniu Programu.
Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu, Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu www.um.walbrzych.pl w zakładce Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha.

Ankiety można wypełnić również w wersji elektronicznej (on-line) szybko i wygodnie bez konieczności wydruku i składania go w Urzędzie Miasta na: www.niskaemisja.pl/walbrzych/ankieta

Ankiety prosimy składać do 30 września br. w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8, w Biurze Obsługi Klienta.

Szczegóły akcji zostaną omówione na spotkaniach, które odbędą się we wrześniu. Dokładne terminy i adresy spotkań ukażą się wkrótce na: www.niskaemisja.pl/walbrzych/harmonogram.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Programu.