Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zmiana systemu ogrzewania - jak uzyskać dotacje

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZMIANY PIECÓW


Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha. Głównym warunkiem otrzymania środków finansowych jest bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe (w tym kominków opalanych drewnem) i zamiana ich na ogrzewanie gazowe, elektryczne bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski będzie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 6-8 w terminie od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia złożenia wniosku, dokonał zmiany sposobu ogrzewania i poniósł związane z tym koszty będzie mógł liczyć na udzielenie dotacji celowej.

Druk wniosku będzie dostępny do pobrania od 28 września 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta oraz Biurze Ochrony Środowiska, Gosp. Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (dostępny poniżej).

Niezbędne załączniki, jakie wnioskodawcy będą musieli załączyć do druku wniosku to:

- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością, aktualny na dzień złożenia wniosku,

- kopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, łącznie z niezbędną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do ww. dokumentu,

- oryginały faktur/rachunków wraz z potwierdzeniem przelewu, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę oraz adres wykonywanej inwestycji,

- kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę zadania,

- umowa dostarczania paliwa/energii/ciepła.

Wniosek powinien zostać wypełniony i podpisany przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością. Wyjątek stanowić będzie posiadanie pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy. W takim przypadku w imieniu wnioskodawcy podpis składać będzie pełnomocnik załączając jednocześnie stosowny dokument potwierdzający umocowanie do działania.

W razie pytań wyjaśnień udzielą Państwu pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu : Wiesław Sójka, tel. 74 66 55 349, email: w.sojka@um.walbrzych.pl oraz Mateusz Nowicki, tel. 74 66 55 324, email: m.nowicki@um.walbrzych.pl, Magdalena Kornacka, tel. 74 66 55 326, email: m.kornacka@um.walbrzych.pl

Pliki do pobrania:

Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia, załącza odpowiednio następujące formularze:


Gmina Wałbrzych w dniu 16 marca 2017 r., podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. udzielenia wsparcia finansowego dla zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha realizowanych na podstawie Uchwały LXI/625/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 r. Realizacja ww. umowy umożliwiła zawarcie 295 umów dotacji celowej z mieszkańcami na łączną kwotę dofinansowania 1 304 964, 01 zł. Kwota ta przyczyniła się do likwidacji 369 źródeł ciepła na paliwo stałe. W miejsce zlikwidowanych źródeł opalanych węglem i drewnem wykonano nowe ekologiczne instalacje gazowe bądź elektryczne. W końcowym rozrachunku wykonano 291 instalacji zasilanych gazem oraz 4 inwestycje na prąd. W rezultacie osiągnięto znaczny efekt ekologiczny redukując emisję pyłu o 11,94 Mg/rok, SO2 o 15,27 Mg/rok, NOx o 0,42 Mg/rok, CO o 79,54 Mg/rok, CO2 o 1105,39 Mg/rok. Udzielone wsparcie finansowe dotyczyło kompletnych wniosków przedłożonych przez mieszkańców w 2016 r. wraz z drukiem rozliczenia zadania inwestycyjnego.